Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci  do klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) . Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie przeprowadzane bez użycia systemu elektronicznego.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do I klasy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Terminy składania zgłoszeń oraz wzory zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – postępowanie rekrutacyjne

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły podstawowej, na podstawie kryteriów ustalonych w statucie szkoły.

W statucie szkoły  określone są również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów odpowiadających kryteriom

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zasadami przyjęć uczniów do klas I szkoły podstawowej, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach internetowych szkół.

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI w r. szk. 2014/15

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI (kliknij, aby pobrać)

MEN -odpowiedź na wątpliwości

www.men.gov.pl/index.php/1629-czy-uczniowie-objeci-indywidualnym-nauczaniem-moga-brac-udzial-w-zajeciach-dla-klas-odpowiedz-na-watpliwosci

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piasecznie

Zarządzenie Burmistrza nr 19/2015

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zarządzenie Burmistrza nr 18/2015

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (kliknij, aby pobrać załącznik)

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Piaseczno nie jest organem prowadzącym (kliknij, aby pobrać załącznik)

Zarządzenie Burmistrza

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr. 15 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (kliknij, aby pobrać załącznik)

Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przeniesiono 3. specjalistów ds. oświaty do urzędu miasta.


Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 70 17 519. Pracownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza pani Hannie Kułakowskiej-Michalak.
W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na terenie Gminy Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, oceną pracy dyrektorów i wnioskowaniem o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności