INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK W REFERACIE PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT/SPECJALISTA W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA W REFERACIE PŁAC I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Informacja

Dnia 23 grudnia 2022r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie będzie czynne w godzinach 7.30-14.00

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) / dalej rozporządzenie ogólne /

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu 22 756 72 04 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Pogorzelską, Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w CUW. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rodoanka@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków wynikających w szczególności z : ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 14.12.2016r Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.10.2017r o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy, ustawa z dnia 29.09.1994r o rachunkowości.

4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.

5) Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z placówką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.

7) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody w zautomatyzowanej formie, prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku udzielenia zgody, podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NABORU

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności