Dyżury Wakacyjne Przedszkoli w Roku Szkolnym 2013/2014

Dyżury wakacyjne w przedszkolach publicznych w Gminie Piaseczno w roku szkolnym 2013 / 2014 (kliknij aby pobrać)

Dyżury Wakacyjne Przedszkoli w Roku Szkolnym 2012/2013

Dyżury wakacyjne w przedszkolach publicznych w Gminie Piaseczno w roku szkolnym 2012 / 2013 (kliknij aby pobrać)

Konkursy dla uczniów 2013

W zakładce po lewej dostępna jest lista konkursów dla uczniów w roku 2013. Kliknij w odpowiedni odnośnik, aby pobrać  regulamin danego konkursu

Wyprawka szkolna 2013 / 2014

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie podręczników dla uczniów (kliknij, aby pobrać załącznik)

Dokształcanie Młodocianych

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2. Oświadczenie o otrzymywanej pomocy de minimis (kliknij, aby pobrać załącznik)
3. Oświadczenie o obowiązku sporządzania (kliknij, aby pobrać załącznik)
4. Formularz dla pomocy de minimis (kliknij, aby pobrać załącznik)
5. Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

Ogłoszenie dotyczace placówek Niepublicznych

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół informuje, iż w roku 2014 stawka dotacji na jedno dziecko miesięcznie:

Do czasu otrzymania przez Gminę Piaseczno metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju będzie przekazywana w wysokości wg stawek z roku 2013.

Niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej poinformujemy o wynikających z niej nowych stawkach dotacji na rok 2014.

Do pobrania:

1.Uchwała Nr 940/XXXIV/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
2. Uchwała Nr 13.253.2013 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIV/2013
3. Inne formy wychowania przedszkolnego
4. Zgłoszenie do ewidencji – przedszkola
5. Zgłoszenie do ewidencji – punkty przedszkolne
6. RSPO (kliknij aby, pobrać).pdf

Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci  do klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) . Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie przeprowadzane bez użycia systemu elektronicznego.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do I klasy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Terminy składania zgłoszeń oraz wzory zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – postępowanie rekrutacyjne

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły podstawowej, na podstawie kryteriów ustalonych w statucie szkoły.

W statucie szkoły  określone są również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów odpowiadających kryteriom

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zasadami przyjęć uczniów do klas I szkoły podstawowej, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach internetowych szkół.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałw przedszkolnych w roku szkolnym 2015_2016

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałw przedszkolnych w roku szkolnym 2015_2016 (kliknij aby pobrać).pdf

Dokształcanie młodocianych

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2) Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

3) formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (kliknij, aby pobrać)


Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności