Nowe placówki publiczne

Nowe placówki publiczne

W związku ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty tzw. ustawa przedszkolna i nałożeniu na gminę obowiązku zapewnienia od 1 września 2015 r. wszystkim dzieciom 4 i 5-letnim miejsc w przedszkolach lub placówkach publicznych, a od 1 września 2017 r. także dzieciom 3-letnim, Gmina Piaseczno umożliwiła prowadzenie placówki publicznej przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne. Dnia 12 lutego 2014 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę w sprawie dotowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne w wysokości równej wydatkom ponoszonym w przedszkolach publicznych, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie. Dzięki podjętej inicjatywie wydano 11 zezwoleń na prowadzenie przedszkoli publicznych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne, a także jednej publicznej szkoły podstawowej.

Publiczne przedszkola:

1. realizują programy wychowania przedszkolnego, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2. zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 dziennie. Po tym czasie opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

3. przedszkola pobierają wyłącznie opłaty wymienione w pkt. 2 i za wyżywienie

4. przeprowadzają rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

5. zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Za organizację pracy przedszkola odpowiada organ prowadzący przedszkole czyli właściciel!

 

Publiczna szkoła podstawowa:

– zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

– przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

– zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

– realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b) ramowy plan nauczania;

– realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat nowych placówek publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne.

L.p.

Nazwa placówki i adres

Telefon kontaktowy

Data rozpoczęcia działalności

1.

Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi
ul. Julianowska 66B
05-500 Piaseczno

22 715 34 91

1 stycznia 2015 r.

2.

Publiczne Przedszkole Zegar Słoneczny
ul. Poranku 5

05-540 Zalesie Górne

22 756 59 16

1 stycznia 2015 r.

3.

Publiczne Przedszkole Słoneczne

ul. Jana Pawła II 27a

05-500 Piaseczno

604 617 800

783 982 496

1 stycznia 2015 r.

4.

Publiczne Przedszkole „Klub Misia Bo”

ul. Gołkowska 2

05-502 Piaseczno

500 001 585

1 stycznia 2015 r.

5.

Publiczne Przedszkole „ABC w Złotokłosie”

ul. Staszica 12

05-504 Złotokłos

504 238 314

1 stycznia 2015 r.

6.

Publiczne Przedszkole „Melodia”

ul. Dunikowskiego 2

05-501 Piaseczno

22 756 99 04

1 stycznia 2015 r.

7.

Publiczne Przedszkole „Bajka”

ul. 17 stycznia 5

ul.  11 Listopada 21

05-500 Piaseczno

22 737 07 68

22 715 52 07

22 736 00 68

1 stycznia 2015 r.

8.

Publiczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia II”

ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1

05-500 Piaseczno

513 167 863

1 stycznia 2015 r.

9.

Przedszkole Publiczne „Ala i kot”

ul. Zgoda 27

05-500 Piaseczno

662 619 546

1 września 2015 r.

10.

Przedszkole Publiczne „Poziomkowa Akademia”

ul. Główna 60

Kamionka

05-502 Piaseczno

696 418 114

1 września 2015 r.

11.

Publiczne Przedszkole Radosne

ul. Orężna 8a

05-500 Piaseczno

696 418 114

1 września 2015 r.

12.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Julianów

ul. Julianowska 66B i 66C

22 715 34 91

602 507 701

1 września 2015 r.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności