Decyzją kierownictwa gminy Piaseczno z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przeniesiono 3. specjalistów ds. oświaty do urzędu miasta.


Od 1 lipca wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników czy w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły składa się w piaseczyńskim magistracie. Informacji i pomocy w wypełnieniu formularzy udzielają specjaliści zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, których znaleźć można na parterze w pok. nr 18, tel. 22 70 17 519. Pracownicy podlegają drugiemu zastępcy burmistrza pani Hannie Kułakowskiej-Michalak.
W zakresie obowiązków specjalistów ds. oświaty znajdują się m.in. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek, kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowaną na terenie Gminy Piaseczno, prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, monitoring oraz przygotowanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w podległych gminie placówkach oświatowych, przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, przeprowadzanie rekrutacji do przedszkoli w systemie elektronicznym, ustalanie planu sieci i granic obwodów placówek oświatowo-wychowawczych, ale także opiniowanie arkuszy organizacji publicznych placówek oświatowych, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie akt osobowych dyrektorów placówek, oceną pracy dyrektorów i wnioskowaniem o nagrody dla dyrektorów. W kompetencji tych pracowników mieści się też opiniowanie powierzenia funkcji wicedyrektora i sprawy związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.

05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
tel. 22 756 72 04

Oświadczenie o dostępności