Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

Piaseczno, dnia 4 marca 2015 r.

 

Informacja o dalszym etapie procedury naboru na wolne stanowisko specjalisty
ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piasecznie wpłynęło
7 ofert z czego do II etapu zakwalifikowało się 5 kandydatów.

II etap naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 9:30

w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie
ul. Kusocińskiego 4.

Zaproszeni kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.

 

Komisja Rekrutacyjna

Wolne miejsca w Przedszkolu Nr 10

Wolne miejsce w Przedszkolu Nr 10 ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie

 

 Posiadamy 1 wolne miejsce dla dziecka w wieku przedszkolnym od dnia 1 marca 2015 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Przedszkolem Nr 10,
05-500 Piaseczno
ul. Sierakowskiego 11
tel . 22- 757  02 29

z poważaniem,
Alina Basak

Dyrektor Przedszkola Nr 10

Wolne miejsca w Przedszkolu Nr 9

Wolne miejsca w Przedszkolu Nr 9 ul. Przesmyckiego 100/101 w Piasecznie

 

 Posiadamy 2 wolne miejsca dla dzieci w  wieku przedszkolnm

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Przedszkolem Nr 9,
05-50o Piaseczno
ul. Przesmyckiego 100/101 
tel . 22- 756 22 97.

z poważaniem,
Ewa Mańkowska

Dyrektor Przedszkola Nr 9

Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci  do klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) . Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie przeprowadzane bez użycia systemu elektronicznego.

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do I klasy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Terminy składania zgłoszeń oraz wzory zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – postępowanie rekrutacyjne

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły podstawowej, na podstawie kryteriów ustalonych w statucie szkoły.

W statucie szkoły  określone są również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów odpowiadających kryteriom

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zasadami przyjęć uczniów do klas I szkoły podstawowej, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach internetowych szkół.

WOLNE MIEJSCE W PRZEDSZKOLU NR 6 W GŁOSKOWIE

WOLNE MIEJSCE W PRZEDSZKOLU NR 6 W GŁOSKOWIE

Uprzejmie informujemy, iż zwolniło się jedno miejsce dla czterolatka lub pięciolatka w Przedszkolu Nr 6 ul. Parkowa 8 w Głoskowie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Przedszkolem Nr 6 05-503 Głosków ul. Parkowa 8 pod nr tel. 22 757 81 82.

Kampanii „Twoje pieniądze wracają do Ciebie”

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno do popierania kampanii „Twoje pieniądze wracają do Ciebie”
Szczegóły na stronie gminy:

http://piaseczno.eu/index.php?&mnu=91&id=7624