Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 

Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 


Opłaty za pobyt dzieci na świetlicy


Opłaty za pobyt dzieci na świetlicy (w ramach świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej przez placówki w wymiarze wykraczającym 5 godzin dziennie – dzieci w klasach „0”) w szkołach  publicznych Gminy Piaseczno (kliknij aby pobrać)

 


Numery rachunków, na które należy wpłacać za pobyt dzieci na świetlicy (w ramach świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej przez placówki w wymiarze wykraczającym 5 godzin dziennie – dzieci w klasach „0”) w szkołach  publicznych Gminy Piaseczno

1. Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Świętojańska 18- Bank BPH S.A 
                   nr – 48-10600076-0000321000198657
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Al. Kasztanów 12- Bank BPH S.A
                   nr – 64-10600076-0000321000198660
3. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 14- Bank BPH S.A
                   nr – 04-10600076-0000331000198673
4.Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Milenium 76- Bank BPH S.A
                   nr – 41-10600076-0000331000198686
5. Szkoła  Podstawowa w Zalesiu Górnym , ul. Sarenki 20- Bank BPH S.A
                   nr – 78-10600076-0000321000198699
6. Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul. Dworska 2 – Bank BPH S.A
                   nr – 67-10600076-0000321000198703
7. Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie, ul. Szkolna 10- Bank BPH S.A
                   nr – 07-10600076-0000321000198716
8. Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul. Kameralna 11- Bank BPH S.A
                   nr – 44-10600076-0000321000198729
9. Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul. Główna 50 – Bank BPH S.A
                   nr – 60-10600076-0000321000198732
10. Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie, ul. Traugutta 10 – Bank BPH S.A
                   nr – 97-10600076-0000321000198745

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związacych z usunięciem awarii w placówkach oświatowych

Do pobrania:
 

1. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związanych z usunięciem awarii w placówkach
2. Umowa zlecenie
3. Protokół wprowadzenia na budowę
4. Umowa
5. Protokół odbioru robót

Terminy rekrutacji do przedszkoli oraz dyżury wakacyjne w roku szkolnym 2009/2010

Do pobrania:

1. Terminy rekrutacji
2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
3. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli
4. Wniosek o wpisanie na listę dzieci oczekujących
5. Rejestr kart zgłoszeń
6. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
7. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)
8. Uchwała NR 459/XIX/2012 w sprawie zmiany w przekazywaniu dotacji 2012

Obwody Szkół

UCHWAŁA Nr744/XXXIV/2005

§ 1

 

 

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

 

§ 3

 

 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, w placówkach oświatowych Gminy i opublikowaniu w prasie lokalnej.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie ……………..

z dnia ……………………

 

 

 

REGULAMIN

 

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

I. postanowienia wstępne

 

§ 1

 

Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń, tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń oraz przepisy przejściowe.

 

§ 2

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną, są:  

1) stypendium szkolne;  

2) zasiłek szkolny.  

 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). 

 2. kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.).

 3. szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

 4. kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

 5. ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego,

 6. stypendium szkolnym – pomoc materialna przysługująca uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

 7. zasiłku szkolnym – należy rozumieć pomoc materialną dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,

 8. ustawie – ustawa z dnia 16.12.2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781).

 9. burmistrzu – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

 1. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem.

 

 

II. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA pOMOCY materialnej

 

§ 3

 

 1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Piaseczno:

 1. uczniom szkół – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankom ośrodków,

 3. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

zwanym dalej uprawnionymi.

 

 

WARUNKI OTRZYMANIA pomocy materialnej

 

§ 4

 

 1. Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • rodzina jest niepełna,

 • lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 1. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 316 zł na osobę w rodzinie.

§ 5

 

 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 3. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 6

 

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

 

 

 

FORMY POMOCY materialnej

 

§ 7

 

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

  2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

  3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy, itp.

 1. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.

 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności tej kwoty.

 

 

§ 8

 

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty.

 2. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają: wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2 oraz warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust. 1.

 3. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, przedstawia się następująco:

 

a) dochód do wysokości 200 zł na osobę w rodzinie – stypendium w wysokości 200% zasiłku rodzinnego czyli 112 zł

b) od 201 zł na osobę w rodzinie do 250 zł – stypendium w wysokości 150% zasiłku rodzinnego czyli 84 zł

c) od 251 zł na osobę w rodzinie do 316 zł – stypendium w wysokości 100% zasiłku rodzinnego czyli 56 zł.

 

 

§ 9

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 10

 

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 2. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany drugi raz w tym samym roku szkolnym.

 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

 

 

 

  1. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

 

 

§ 11

 

 1. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje Gminną Komisję Socjalną, określając jej regulamin.

 3. Burmistrz zapewnia warunki finansowe i organizacyjne pracy Gminnej Komisji Socjalnej.

 

§ 12

 

 1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. rodziców ucznia albo wniosek pełnoletniego ucznia,

 2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,

 1. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

 2. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 13

 

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien w szczególności:

  1. imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

  2. miejsce zamieszkania ucznia,

  3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 2,

  4. pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

   1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

   2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

   3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

   4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć:

 1. w kancelarii Urzędu Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno.

 

§ 14

 

 1. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, realizowana jest w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego.

 2. Pomoc materialna przyznana, w innej formie niż podana w ust. 1, realizowana jest w sposób ściśle ustalony przez Gminną Komisję Socjalną.

 3. Realizacja przyznanej pomocy materialnej następuje po upływie terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 1,2 ustawy z dnia 14.06.1960 r – kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz. U. z 2000r, nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

VI. TRYB I SPOSÓB WSTRZYMYWANIA I COFANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 15

 

 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

§ 16

 

 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie Burmistrz, na pisemny wniosek zobowiązanego może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

§ 17

 

Od decyzji Burmistrza w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy materialnej i jej wysokości, służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 18

 

 1. Uprawnieni, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano świadczenia pomocy materialnej, zachowują te świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane.

 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. uprawnieni mogą składać do dnia 30 kwietnia 2005 r.

 3. Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być udzielone za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.

 4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 19

 

 1. Do wniosków dotyczących pomocy materialnej złożonych i nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno są przekazywane do Gminnej Komisji Socjalnej.

 3. Dzieci byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymują stypendia przyznane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zachowują te stypendia do dnia 30 czerwca 2005 r. Stypendia te wypłaca Agencja Nieruchomości Rolnych.

 

 

 

Uchwała Nr 371/XIV/2007

Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

N podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku nr 1 do uchwały nr 744/XXXIV/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.03.2005, który stanowi regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Piaseczno, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 4 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust.1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu, o którym mowa w art.8, ust.1, pkt.2, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593

z późn.zm.)

 

§ 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może być wyższe miesięcznie niż 200 % tej kwoty.

 2. Na wysokość stypendium socjalnego wpływają: wysokość dochodu, o którym mowa w § 4, pkt 2 oraz warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust.1

 3. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przedstawia się następująco:

 1. dochód do wysokości 300 zł na osobę w rodzinie – stypendium w wysokości 128 zł miesięcznie

 2. dochód od 301 zł na osobę w rodzinie do 351zł – stypendium w wysokości 80 zł miesięcznie.

 

§ 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 1. Świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Burmistrz zapewnia warunki finansowe i organizacyjne potrzebne do wypłaty stypendium szkolnego.

 

§ 13 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej, uprawniony składa w kancelarii Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4,

05-500 Piaseczno.

 

§ 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 1. Pomoc materialna przyznana jako zwrot poniesionych kosztów edukacyjnych realizowana będzie w kasie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół

w Piasecznie, ul. Kusocińskiego 4 lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego.

 1. Realizacja przyznanej pomocy materialnej następuje po przedłożeniu przez uprawnionego dowodów poniesionych kosztów edukacyjnych ( rachunki, paragony, oświadczenia itp.)

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

 

§ 3

 

 1. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 1. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz w placówkach oświatowych Gminy Piaseczno.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Zamówienia Publiczne

Aktualnie nie ma tutaj żadnego Zamówienia Publicznego. Zapraszamy ponownie!

Licea Ogólnokształcące


Publiczne Licea Ogólnokształcące

1. L.O im. I Dywizji Kościuszkowskiej

adres e-mail lo_pias@lopiaseczno.waw.pl
ul. Chyliczkowska 17
tel 0-22-756-74-13 fax 0-22-735-56-59
strona www: http://www.lopiaseczno.waw.pl
Dyrektor: Barbara Chwedczuk, v-ce dyrektor: Alicja Zaborska