Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci  do klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) . Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie przeprowadzane bez użycia systemu elektronicznego.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do I klasy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Terminy składania zgłoszeń oraz wzory zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – postępowanie rekrutacyjne

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły podstawowej, na podstawie kryteriów ustalonych w statucie szkoły.

W statucie szkoły  określone są również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów odpowiadających kryteriom

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zasadami przyjęć uczniów do klas I szkoły podstawowej, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach internetowych szkół.

Dokształcanie młodocianych

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2) Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

3) formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (kliknij, aby pobrać)


Ogłoszenie dotyczace placówek Niepublicznych

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół informuje, iż w roku 2014 stawka dotacji na jedno dziecko miesięcznie:

  • w niepublicznym przedszkolu wynosi – 663,67 zł

  • w niepublicznym punkcie przedszkolnym wynosi – 353,96 zł.

Do czasu otrzymania przez Gminę Piaseczno metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju będzie przekazywana w wysokości wg stawek z roku 2013.

Niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej poinformujemy o wynikających z niej nowych stawkach dotacji na rok 2014.

Do pobrania:

1.Uchwała Nr 940/XXXIV/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
2. Uchwała Nr 13.253.2013 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIV/2013
3. Inne formy wychowania przedszkolnego
4. Zgłoszenie do ewidencji – przedszkola
5. Zgłoszenie do ewidencji – punkty przedszkolne
6. RSPO (kliknij aby, pobrać).pdf

Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 

Opłaty za pobyt dzieci na świetlicy


Opłaty za pobyt dzieci na świetlicy (w ramach świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej przez placówki w wymiarze wykraczającym 5 godzin dziennie – dzieci w klasach „0”) w szkołach  publicznych Gminy Piaseczno (kliknij aby pobrać)

 


Numery rachunków, na które należy wpłacać za pobyt dzieci na świetlicy (w ramach świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej przez placówki w wymiarze wykraczającym 5 godzin dziennie – dzieci w klasach „0”) w szkołach  publicznych Gminy Piaseczno

1. Szkoła Podstawowa nr 1 , ul. Świętojańska 18- Bank BPH S.A 
                   nr – 48-10600076-0000321000198657
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Al. Kasztanów 12- Bank BPH S.A
                   nr – 64-10600076-0000321000198660
3. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 14- Bank BPH S.A
                   nr – 04-10600076-0000331000198673
4.Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Milenium 76- Bank BPH S.A
                   nr – 41-10600076-0000331000198686
5. Szkoła  Podstawowa w Zalesiu Górnym , ul. Sarenki 20- Bank BPH S.A
                   nr – 78-10600076-0000321000198699
6. Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul. Dworska 2 – Bank BPH S.A
                   nr – 67-10600076-0000321000198703
7. Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie, ul. Szkolna 10- Bank BPH S.A
                   nr – 07-10600076-0000321000198716
8. Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul. Kameralna 11- Bank BPH S.A
                   nr – 44-10600076-0000321000198729
9. Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul. Główna 50 – Bank BPH S.A
                   nr – 60-10600076-0000321000198732
10. Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie, ul. Traugutta 10 – Bank BPH S.A
                   nr – 97-10600076-0000321000198745

 

Wytyczne do arkusza organizacyjnego szkół na rok szkolny 2012 – 2013


1.
Skan zarządzenia w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych (kliknij, aby wyświetlić)
2. Wytyczne do arkusza (kliknij, aby pobrać plik)

 


Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związacych z usunięciem awarii w placówkach oświatowych

Do pobrania:
 

1. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia remontów lub prac związanych z usunięciem awarii w placówkach
2. Umowa zlecenie
3. Protokół wprowadzenia na budowę
4. Umowa
5. Protokół odbioru robót

Terminy rekrutacji do przedszkoli oraz dyżury wakacyjne w roku szkolnym 2009/2010

Do pobrania:

1. Terminy rekrutacji
2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
3. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli
4. Wniosek o wpisanie na listę dzieci oczekujących
5. Rejestr kart zgłoszeń
6. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
7. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)
8. Uchwała NR 459/XIX/2012 w sprawie zmiany w przekazywaniu dotacji 2012