Ogłoszenie dotyczace placówek Niepublicznych

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół informuje, iż w roku 2014 stawka dotacji na jedno dziecko miesięcznie:

  • w niepublicznym przedszkolu wynosi – 663,67 zł

  • w niepublicznym punkcie przedszkolnym wynosi – 353,96 zł.

Do czasu otrzymania przez Gminę Piaseczno metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju będzie przekazywana w wysokości wg stawek z roku 2013.

Niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej poinformujemy o wynikających z niej nowych stawkach dotacji na rok 2014.

Do pobrania:

1.Uchwała Nr 940/XXXIV/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
2. Uchwała Nr 13.253.2013 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 940/XXXIV/2013
3. Inne formy wychowania przedszkolnego
4. Zgłoszenie do ewidencji – przedszkola
5. Zgłoszenie do ewidencji – punkty przedszkolne
6. RSPO (kliknij aby, pobrać).pdf

Zasady przyjęć dzieci do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci  do klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7) . Postępowanie w sprawie przyjęć dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016 będzie przeprowadzane bez użycia systemu elektronicznego.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do I klasy z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Terminy składania zgłoszeń oraz wzory zgłoszenia określa dyrektor szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – postępowanie rekrutacyjne

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły podstawowej, na podstawie kryteriów ustalonych w statucie szkoły.

W statucie szkoły  określone są również terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów odpowiadających kryteriom

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z zasadami przyjęć uczniów do klas I szkoły podstawowej, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach internetowych szkół.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałw przedszkolnych w roku szkolnym 2015_2016

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałw przedszkolnych w roku szkolnym 2015_2016 (kliknij aby pobrać).pdf

Dokształcanie młodocianych

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów (kliknij, aby pobrać załącznik)
2) Refundacja kosztów kształcenia (kliknij, aby pobrać załącznik)

3) formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (kliknij, aby pobrać)


Wyprawka Szkolna na rok szkolny 2011/2012

Do pobrania:
1. Zarządzenie burmistrza  – termin wyprawki szkolnej 2011
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
3. Uchwała NR 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)
4. Uchwała NR 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r. (w sprawie opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmieniająca)

Uchwała dotycząca ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatotywch prowadzonych przez Gminę Piaseczno

1. Uchwała Nr 1492/L/2010 z dnia 25-08-2010

2. Uchwała Nr 1519/LII/2010 z dnia 20-10-2010

Gimnazja Niepubliczne

Niepubliczne Gimnazja

1.      Prywatne Gimnazjum nr 2

05-500 Piaseczno, ul. Zielona 14 Tel. 22 757-28-99,  prow. "Sapientia" sp. z o.o

2.      Niepubliczne Gimnazjum Nr 1

05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 66 C Tel. 715 34 91; 602 797 551

 

 

Struktura Organizacyjna

Lp

Imię i nazwisko

Nr pok.

Telefon wew.

Stanowisko

1

Edyta Woźniak

212

212

Dyrektor ZEAS

2 Monika Borowska          209       209, 216 Z-ca Dyrektora

3

Bożena Bogdan

109

218,109

Gł.Księgowa

4

Teresa Gwiazdowska

          111

111

Z-ca gł. księgowej

5

Małgorzata Żyła

211

211

Spec. ds. kadr

6

Teresa Borkowska

212

212, 215

Spec. ds administracyjno-ekonomicznych

7

Mirosława Jobda

           111          111

Spec. ds księgowości

8

Maria Marek

110

110

Spec. ds. księgowości

9

Maria Przybyłowska

111

111

Spec.ds. księgowości

10

Małgorzata Gorzkowska

208

208

Spec. ds. gospodarki kasowej

11

Mirosława Borys

207

207

Spec. ds. funduszu płac

12

Joanna Błaszczak

207

207

Spec. ds. funduszu płac

13

Małgorzata Podlewska

207

207

Spec. ds. funduszu płac

14

Danuta Wichrowska

210

210

Spec. ds. funduszu płac

15

Anna Rutkiewicz

210

210

Spec. ds. funduszu płac

16

Elżbieta Gorzkowska

209

209, 216

Spec. ds. placówek niepublicznych

17

Stanisław Porębski

209

209

Kierowca

18

Przemysław Wyszogrodzki

112

217

Spec. ds. księgowości

19

Anna Kopczyńska

110

110

Spec. ds. księgowości

20

Krystyna Zürn

SP Zalesie Górne

(22) 757-86-33

Spec. ds. księgowości – ZKZP


Do pobrania – Statut ZEAS, Uchwała z dnia 20-10-2010 o zmianie statutu ZEAS, Uchwała z dnia 18-01-2012 o zmianie statutu ZEAS